Dispatch Officer (ޑިސްޕެޗް އޮފިސަރ)

HDC(161)-HRM/IU/2022/286
Hulhumale
11500
23/06/2022
30/06/2022 14:00
Expired

ވަޒީފާއަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ހުޅުމާލެ

މަސައްކަތު ގަޑި: 08:00 – 15:30


ތައުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ:

ގްރޭޑް 10 ގެ ފެންވަރުހުރުން.


މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

ކޯޕަރޭޝަންގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހަވާލުކުރުން.


މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް: 

 • ކޯޕަރޭޝަނުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި ސިޓީ، ނޯޓިސް، ޕާރޗޭސް އޯޑަރު، ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު، ޗެކު، ނޯޓިސް، ޕެއިންގ ސްލިޕް، ސާރކިއުލަރ، ސްޓޭޓްމަންޓް ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭ.
 • އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސައިޓުތަކުން މައި އޮފީހަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ފޮނުވުން.
 • އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ މައި އޮފީހުން ސައިޓުތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ފޮނުވުމާއި އަދި އެކަން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.
 • އޮފީހުގައި ބާއްވާ ހަފްލާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެންދަންޖެހޭ ތަންތަނައް ގެންދިއުން.
 • ސޮއި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮއި އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުން ހޯދުމަށް ފަރުވާތެރިވުން.
 • ޑިސްޕެޗް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޝީޓު އަޕްޑޭޓް ކުރުން.
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފަކު ނެތް ހާލަތެއްގައި ޑިސްޕެޗް ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 • މަޤާމާއި ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު ހަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.


ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން އެދެވިގެންވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން:

 • މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ.
 • މަސައްކަތްތައް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކުރުމާއި މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
 • މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތައް ނިންމުމާއި ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކު ކުރުން.
 • ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • ސައިކަލް ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ.
 • 55 އަހަރަށްވުރެ ހަގު މީހެއްކަމުގައިވުން.


މުސާރަ: 11,500.00ރ 

އިތުރުގަޑި: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.


ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް:

 • އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ނުވަތަ ލައިސަންސް ކާޑު ކޮޕީ
 • އަސްލާއި އެއްގޮތްކަމަށް ތަށްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 • ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔުން
 • ޕޮލިސް ރިޕޯޓް


އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3353535 އަށް ގުޅާލައްވާ.